Algemene voorwaarden en Privacy wet

Algemene voorwaarden Linda Karels Fotografie.

1. Algemeen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Linda Karels Fotografie  en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

2. levering van foto’s, producten en diensten

2.1Uit iedere reportage wordt slechts een selectie aan foto’s gemaakt. Linda Karels fotografie is ten alle tijden vrij om te bepalen welke foto’s aan u getoond worden. Ze behoud ten alle tijden het recht om alleen foto’s te tonen die ze geschikt vindt. Dit omdat de naam van de fotograaf ten alle tijden aan de foto is verbonden.
2.2 Reportage foto’s ontvangt u in een kleine resolutie. Hierna maakt u een keuze, waarna de foto’s in een grotere resolutie naar u verzonden worden via we-transfer.com.

2.3 Digitale bestanden van natuurfoto’s worden niet  verstrekt.

2.5  De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 werkdagen, tenzij door Linda Karels fotografie anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

2.6  Als u niet tijdig, volledig betaald, heeft Linda Karels fotografie het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.7

Een cursus dient een week voor aanvang te worden voldaan. Een week voor aanvang ontvang u uw bedrag niet meer retour.

3.0 Aansprakelijkheid  

3.1  Linda Karels fotografie is niet aansprakelijk voor beschadigingen tijdens transport.                                                                                3.2 Linda karels fotografie is niet aansprakelijk voor enige montage-, plaatsingskosten of andere herstelschade indien eventuele fouten of gebreken geconstateerd worden na verwerking van geleverde materialen.                                                                                                 3.3 Linda Karels fotografie  is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag.

4.0 Auteursrecht.

4.1 Linda Karels fotografie is ten alle tijden de rechthebbende over het door haar gemaakte materiaal, ongeacht of dit in opdracht is gemaakt of niet.

4.2 Linda Karels fotografie  heeft het recht om foto’s voor commerciële doeleinden te gebruiken zoals  haar eigen website, facebook pagina en portfolio. In overleg kan hier van afgeweken worden.

4.3 Linda Karels fotografie kan bezwaar maken als andere foto’s wijzigen, aantasten, vermenigvuldigen of anderzijds gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

4.4 De naam van Linda Karels fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. Bij niet nakomen van deze voorwaarde, komt de fotograaf een vergoeding toe.

5.0 Garantie

5.1   Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Linda Karels fotografie de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs terug te betalen.

5.2 Het retourneren van producten is op kosten van de koper.

5.3 Na het maken van een persoonlijke fotoreportage is er geen mogelijkheid  tot het retourneren van geld. Wel wordt naar de juiste oplossing gezocht, om u als klant tevreden te stellen.


Privacy

Linda Karels, gevestigd aan Roskamstraat 53 te Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lindakarels.nl Roskamstraat 53 0611445915

Linda Karels is de Functionaris Gegevensbescherming van Linda Hij/zij is te bereiken via linda@lindakarels.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Linda Karels verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via linda@lindakarels.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Linda Karels verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Het programma mailchimp wordt gebruikt bij het versturen van een nieuwsbrief. Zo ben jij als eerste op de hoogte van de cursusussen en ben jij op de hoogte van cursussen waar niet voor geadverteert wordt .

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Linda karels bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

Na het gebruiken van uw persoongegevens worden uw gegevens een half jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Linda Karels verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Linda Karels gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar linda@lindakarels.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 1981 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Linda Karels wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Linda Karels neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via linda@lindakarels.nl

Terug naar het cursusaanbod